Geodeetilised tööd

– ehitusgeodeetilised tööd tihe- ja hajaasustusega aladel, kaasa arvatud ehitusplatsil;
– topo-geodeetilised ja kartograafilised tööd;
– geodeetilised tööd maakorralduses;
– teostusjooniste koostamine;
– insener-tehnilised eritööd (hoonete ja ehitiste mahamärkimistööd, fassaadide
mõõdistamised, vajumiste kontrollmõõdistused jne.)

Vastavalt “Ehitusseadusele” § 20 ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde eesmärgiks on saada vajalikke lähteandmeid maa-alade planeerimiseks, ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks.Geodeetilised tööd teostatakse vastanalt “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korrale”, mis reguleerib järgmisi alasid:
1.ehitusgeodeetilised uurimistööd planeeringuteks ja ehituslikuks projekteerimiseks mõõtkavades 1:500–1:2000;
2.ehitusjärgsed teostusmõõdistamised mõõtkavades 1:500–1:2000, mille tulemusena saadakse ehitisregistri kandeks vajalik asukohateave valminud ehitiste kohta.