Detailplaneerimine

1.detailplaneeringute koostamine ehitusõiguse määramiseks nii tihe- kui ka hajaasustusega aladel;
2.detailplaneeringute koostamine tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramiseks (näit. sadamate rajatised, tuulepargid jne.)
Vastavalt “Planeerimisseadusle” § 3 Detailplaneeringu koostamine on kohustuslik linnades ja alevites ning alevike ja külade olemasolevatel ja kavandatavatel selgelt piiritletavatel kompaktse asustusega territooriumi osadel:
1) uute hoonete, välja arvatud üksikelamu kõrvalhooned, suvila kõrvalhooned ja aiamaja kõrvalhooned ning teised kuni 20 m2 ehitusaluse pindalaga väikehooned, ehitusprojekti koostamise ja püstitamise aluseks;
2) olemasolevate hoonete, välja arvatud üksikelamu, suvila ja aiamaja ning nende kõrvalhooned, maapealsest kubatuurist üle 33 protsendi suuruse laiendamise ja selle ehitusprojekti koostamise aluseks;
3) maa-alade kruntideks jaotamise korral