Mis värk selle 60 m2 oligi?

Alla 60 rm maja ehitusprojekti vajadus võib tekkida, kui enne kirjaliku nõusolekut nõutakse ka ehitusprojekti või taotletakse hoonele kasutusluba.

Paljud on kuulnud, et 60 ruudusel hoonel pole ehitamiseks projekti vaja. Sel juhul räägitakse ilmselt väikeehitisest. Väikeehitise rajamisel pole ehitusprojekti üldjuhul tarvis. Nõutav on aga kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek.

Teeme selgeks, mida Ehitusseadus peab väikeehitiseks:

  • 60 ruutu – väikeehitise ehitusalune pind jääb 20-60 ruutmeerti piiresse. Kusjuures ehitusalust pinda arvestatakse hoone katuse projektsioonist maapinnani. Seega mida laiem räästas, seda suurem on ehitusalune pind. 6×10 m karp oleks seadusega kooskõlas vaid räästa puudumisel.
  • H=5 meetrit – väikeehitise max kõrgus võib olla 5 meetrit maapinnast. Katuse kõrgus määratakse üldjuhul harjast. Harjast kõrgemad elemendid nagu korstnad  vms ei lähe arvesse kui nende kõrgus ei ületa 1,6  ning laius 1 m.
  • Sihtotstarve – ei tohi olla avalikkusele suunatud funktsioone. See tingimus ütleb, et väikeehitiste alla ei kuulu külakojad, majutus- või toitlustushooned vms.

Millest kirjalik nõusolek koosneb?

(2) Kirjalikus nõusolekus sisalduvad:
1) ehitise asukoha aadress ja koordinaadid;
2) kohaliku omavalitsuse nimi ning ametniku nimi, ametinimetus ja allkiri;
3) kirjaliku nõusoleku andmise aeg;
4) ehitise kasutamise otstarve;
5) ehitise olulised tehnilised andmed;
6) ehitisele antud riikliku ehitisregistri kood; (www.ehr.ee)

 

 

*** (2) Väikeehitise ehitamiseks ei ole ehitusprojekt nõutav, välja arvatud juhul, kui käesoleva seaduse §-s 16 nimetatud kirjaliku nõusoleku andmisele eelneb ehitusprojekti esitamise nõue või taotletakse kasutusluba.

Kasutatud infoallikad ja lisad:

Ehitusseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/728982 § 15. Väikeehitis ja ajutine ehitis; § 16. Kirjalik nõusolek

Ehitise dokumendid ja blanketid kirjaliku nõusoleku tarbeks: http://www.ehr.ee/v12.aspx?loc=0104

This entry was posted in Blogi postitused and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.